MDDP Akademia Biznesu > Rekrutacja

Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 330 osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) wiek 18 lat i więcej,
b) niskie kwalifikacje wykształcenie max ISCED3* lub wiek 50+,
c) zamieszkanie zgodnie z KC/nauka/praca na terenie powiatów objętych wsparciem,
d) nieprowadzenie działalności gospodarczej
e) chęć z własnej inicjatywy podnoszenie, uzupełniania i potwierdzania umiejętności językowych i/lub ICT.

*Osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (tj. wykształcenie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Wykształcenia na poziomie do ISCED 3). Do osób o niskich kwalifikacjach zalicza się osoby, które posiadają wykształcenie: podstawowe i niższe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa/ liceum profilowane/ liceum ogólnokształcące/technikum).

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:
a) mieszkańcy z obszarów wiejskich – 15 pkt.
b) osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
c) kobiety – 5 pkt.
d) osoby bez zatrudnienia – 5 pkt.
e) brak znajomości języka – 5 pkt.
f) brak znajomości ICT – 5 pkt.

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu lub do Punktu Rekrutacyjnego kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów:
a) formularz zgłoszeniowy
b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopia) – o ile dotyczy
c) oświadczenie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy

Ww. dokumenty dostępne są również w zakładce Do pobrania » w Biurze Projektu oraz Punktach Rekrutacyjnych.

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulamin projektu »

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu lub Punktu Rekrutacyjnego osobiście, listownie, faksem lub mailowo.
Adresy Biura Projektu i Punktów Rekrutacyjnych:
• adres biura regionalnego
ul. Legnicka 37,  59-500 Złotoryja
• adres e-mail: biuro@akademiaumiejetnosci.info

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów.

Wszyscy Kandydaci/tki  zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji pisemnie i telefonicznie.

Uczestnik zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości:
•  za udział w szkoleniu komputerowym 140,00  PLN ( opłata zwolniona z VAT)
Na konto bankowe 56 1140 1010 0000 3799 1400 1027