MDDP Akademia Biznesu > O projekcie

O projekcie

Projekt „Dolnośląska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. „Edukacja”, Działanie 10.3 „Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

„Dolnośląska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych” to projekt realizowany w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Celem projektu jest objęcie wsparciem 330 osób, w wieku 18 lat i więcej (o niskich kwalifikacjach lub powyżej 50 roku życia), pracujących/uczących się/zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie dolnośląskim na terenie powiatów: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki – deklarujących z własnej inicjatywy chęć nabywania, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z ICT (informatycznych) i/lub języka obcego:
• w zakresie ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne tj.  gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzie komunikacji elektronicznej)   na poziomie „0” lub podstawowym,
• w zakresie języków obcych na poziomie od „0” do „B2”.

Priorytetowo traktowane będą os. z brakiem znajomości języka obcego i/lub ICT.

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. Akademia umiejętności językowych – Szkolenie
Wsparcie zaplanowane dla 240 osób – zgodnie ze wstępną diagnozą potrzeb z:
Języka angielskiego (180 osób)
Języka niemieckiego (50 osób)
Języka francuskiego (10 osób)

Każdy weźmie udział w 120 godzinach kursu (2 semestry x 60 godzin, co pozwala na osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji).
Szkolenia pozwolą na nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz przygotują do uzyskania zewnętrznego certyfikatu TELC oraz zwiększą ich szanse na ponowne zatrudnienie.

2. Potwierdzenie kwalifikacji językowych – Egzamin TELC
Działania w ramach zadania mają na celu zewnętrzną weryfikację nabytych przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu podczas szkolenia wiedzy i umiejętności z jęz. angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Wsparcie zaplanowane dla wszystkich Uczestników/czek kursów językowych.

3. Akademia umiejętności komputerowych – Szkolenie
Wsparcie dla 140 osób, w postaci udziału w modułowym systemie szkoleń z:
Obsługi komputera – 16 godzin (hardware, software, zastosowanie w życiu codziennym i zawodowym, bezpieczeństwo, oprogramowanie, poruszanie się w środowisku graficznym, zarządzanie plikami, drukowanie)
Pracy i Bezpieczeństwa w Sieci – 16 godzin (przeszukiwanie sieci, ustawienia przeglądarki, formularze on-line, pobieranie i kopiowanie danych, bezpieczeństwo i zagadnienia prawne, korespondencja e-mail, zarządzanie e-mail, rozwiązywanie problemów)
Tworzenia treści i rozwiązywania problemów –  (MS Word – 24 godziny, Excel – 24 godziny, Power Point – 16 godzin)

Szkolenia pozwolą na nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji  oraz przygotują do uzyskania certyfikatu ECDL oraz zwiększa ich szanse na ponowne zatrudnienie.

4. Potwierdzenie kwalifikacji w zakresie ICT – Egzamin ECDL
Działania w ramach zadania mają na celu zewnętrzną weryfikację nabytych przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu podczas szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu ICT. Wsparcie zaplanowane dla wszystkich Uczestników/czek kursów.

Całkowita wartość projektu: 945 778,80 zł
Kwota dofinansowania: 851 200,90 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.