Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych

Projekt „Dolnośląska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. „Edukacja”, Działanie 10.3 „Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

„Dolnośląska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych” to projekt realizowany w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 330 osób, w wieku 18 lat i więcej (o niskich kwalifikacjach lub powyżej 50 roku życia), pracujących/uczących się/zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie dolnośląskim na terenie powiatów: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki – deklarujących z własnej inicjatywy chęć nabywania, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z ICT (informatycznych) i/lub języka obcego:
• w zakresie ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne tj.  gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzie komunikacji elektronicznej)   na poziomie „0” lub podstawowym,
• w zakresie języków obcych na poziomie od „0” do „B2”

Priorytetowo traktowane będą os. z brakiem znajomości języka obcego i/lub ICT.

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. Akademia umiejętności językowych – Szkolenie
Wsparcie zaplanowane dla 240 osób – zgodnie ze wstępną diagnozą potrzeb z:
Języka angielskiego (180 osób)
Języka niemieckiego (50 osób)
Języka francuskiego (10 osób)

2. Potwierdzenie kwalifikacji językowych – Egzamin TELC

3. Akademia umiejętności komputerowych – Szkolenie

4. Potwierdzenie kwalifikacji w zakresie ICT – Egzamin ECDL

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu: 945 778,80 zł
Kwota dofinansowania: 851 200,90 zł

Więcej o PROJEKCIE »»